PIRÁTI V TURNOVĚ VYPLOUVAJÍ DO KOMUNÁLNÍ POLITIKYProgram pro Turnov

OTEVŘENĚ

Usnadníme občanům styk s úřady. 

Budeme trvat na vstřícném a otevřeném jednání úředníků MÚ a na zajištění jejich přítomnosti v úřední hodiny.

Internet pro všechny. 

Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích.

TRANSPARENTNĚ

Trváme na umístění všech smluv města na Internet. 

Chceme tak učinit v duchu zákona o registru smluv (tzv. „nejkrásnější zákon“), i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s městem sjednány.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví města. 

Občané sice dnes mají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno, ale jen u některých zakázek. Chceme, aby město přešlo k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky města utrácejí.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné. 

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu.

Územní plán budeme graficky prezentovat na webu. 

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat územní plán tak, aby byl přehledně a rychle pro občany dostupný.

ROZUMNĚ

Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet a péči řádného hospodáře o městský majetek. 

Město by si mělo tvořit rezervu pro nenadálé situace. Plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obce vždy s předstihem a nejlépe v referendu řešit společně s občany. Chceme přestat s rozprodáváním městského majetku a to zejména ve městě samém a zastavováním volných ploch. Je přece možné kreativně využívat stávající majetek, případně směňovat či vykupovat, pokud je to v zájmu rozvoje města. Pokud nebude pozdě, chceme zastavit stavbu koupaliště a krytého ledu v Maškově zahradě. V souladu se zákonem a ÚP chceme přesvědčit investory, aby zvažovali vedle svých zájmů též zájem města.

Budeme hledat úspory, ale tam, kde se plýtvá. 

Provedeme revizi mandatorních výdajů, náplně práce jednotlivých zaměstnanců, ale také smluv či účasti v různých sdruženích. Solidarita je vzájemnost nikoliv charita.

KVALITNĚ

Údržba veřejného prostoru. 

Za samozřejmost považujeme zajištění kvalitní údržby zeleně nejen ve městě, což se děje, ale i v okolí města. Stejně tak předpokládáme průběžnou údržbu komunikací (silnic a chodníků) a drobné architektury (lavičky, odp. koše, osvětlení, atd.). Vzhledem k tomu, že se orientujeme na cestovní ruch, je nutné vytvořit příjemné prostředí ve městě i okolí, zejména kolem Jizery.

Funkční a vkusné veřejné budovy. 

Budeme prosazovat architektonické soutěže na veřejné stavby. Necháme inspirovat a poučit podobnými projekty, které jinde úspěšně fungují. Také se budeme inspirovat i neúspěchy, abychom se jich vyvarovali.

Chráníme životní prostředí. 

Recyklace by se měla vyplatit těm, kteří mají snahu recyklovat. Ale nemůže to být jediná motivace. Žít v kvalitním prostředí je naše právo, ale také odpovědnost. Chceme proto znovu zavést debatu a odpadovém hospodářství.

BEZPEČNĚ

Doprava. 

S pomocí odborníků se chceme pokusit vyřešit obtížnou dopravní situaci v Turnově. Posledně zpracované studie, které navíc nezabíraly město jako celek, žádné řešení nepřinesly. Chceme kontaktovat agilní seniory, aby pomohli v ranních špičkách při přecházení dětem. Chceme plnohodnotnou školu u nádraží, či školní autobusy zdarma, abychom odlehčili současné dopravě.

Odmítáme „Velkého bratra“, jsme pro prevenci.

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery nezabrání páchání trestné činnosti. To je především úkol rodiny, školy a společnosti. Tady bychom chtěli více spolupracovat se školami, různými centry, chtěli bychom zřídit nízkoprahový klub pro náctileté atd.

DEMOKRATICKY

Zapojíme občany do rozhodování. 

Na zasedání zastupitelstva má přístup každý občan. Zároveň má mít občan právo vyjádřit se k projednávaným tématům a právo na odpověď. I nadále chceme zveřejňovat zápisy ze zasedání a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům.

Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu. V hlasováních o zásadních otázkách života města a jeho občanů, podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou. 

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

AKTIVNĚ

Podpora spolků. 

Považujeme všechny dobrovolné spolky za živou duši našeho města. Takovou aktivitu budeme, již s ohledem na tradice, výrazně podporovat. I Česká Pirátská strana funguje na dobrovolnických principech. Vyjdeme spolkům maximálně vstříc při jejich aktivitách. Budeme pro finanční podporu, ale zároveň budeme striktně kontrolovat vynaložené peníze, Tyto informace budeme zveřejňovat a po spolcích budeme požadovat maximální transparentnost.

Podpora místního podnikání. 

Budeme podporovat místní živnostníky a firmy. Ve výběrových řízeních nemůže být cena jediným rozhodujícím kritériem. Zároveň se vyvarujeme možného střetu zájmů. Město musí znovu navázat dialog a získat zpět důvěru místních podnikatelů. Chceme vytvořit společný projekt na zviditelnění města.

Zaměstnanost. 

Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst za smysluplné řešení. Na druhou stranu, důstojnost člověka je dána mimo jiné i možností uplatnit se. Vzhledem k tomu, kolik práce je ve městě a jeho okolí potřeba udělat, budeme se zasazovat o nějakou formu práce pro město, třeba i s použitím dotací.
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.